Regulamin

§ I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.silverunicorns.pl (dalej: Platforma).
 2. Właścicielem platformy silverunicorns.pl jest SILVER UNICORNS SP Z O.O. zarejestrowana pod adresem UL. BOROWIKOWA 3 / 8, 81-080 GDYNIA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS; KRS: 0000983637, NIP:9581726268, , adres e-mail: biuro@silverunicorns.pl (dalej: Usługodawca).
 3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu konkretnych produktów za pośrednictwem Platformy.
 4. W rozumieniu Regulaminu przez Produkt należy rozumieć pakiet dokumentów związanych z różnego rodzaju problemami biznesowymi, dopasowany do profilu działalności Użytkownika – pakiet osobisty, biznesowy oraz pakiet dla przedsiębiorstw.
 5. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie Konta Użytkownika oraz akceptacja treści Regulaminu.
 6. Konto Użytkownika to przestrzeń serwisowa Platformy dostępna dla Użytkowników, umożliwiająca dostęp do zakupionych produktów i usług oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą być zaktualizowane.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ III. Konto użytkownika

 1. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o prawdziwości podanych danych osobowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 3. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Wyjątek stanowi udzielenie dostępu pracownikom/współpracownikom wykonującym swoje obowiązki w ramach działalności jednego podmiotu gospodarczego.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 6. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać usunięte.
 7. Z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy.

§ IV. Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  • dodać do koszyka wybrany Produkt;
  • wybrać rodzaj płatności;
  • złożyć zamówienie w sklepie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”
  • dokonać zapłaty zgodnie z pkt b).
 2. Wysokość opłat za poszczególne Produkty jest podawana każdorazowo na Platformie. Ceny Produktów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  • Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line
  • Przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany na Platformie.
  • Płatności w kryptowalutach.
 4. W przypadku przelewu bankowego płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy sprzedaży Produktu w formie elektronicznej.

§ V. Licencja

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach wybranego pakietu za pośrednictwem Platformy stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów własnych oraz związanych z prowadzeniem przez siebie działalności gospodarczej. Użytkownik jest zobowiązany do nieprzekazywania materiałów osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 3. W razie naruszenia postanowień § 5 pkt 2 Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji bazy oferowanych Produktów i pojedynczych dokumentów wchodzących w skład gotowych pakietów.

§ VI. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  • wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,
  • używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  • narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 6 pkt 3 a-c, Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni oraz powtarzania działań nielegalnych po uprzednim ukaraniu, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Produktów z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 8. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ VII. Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na następujący adres korespondencyjny Usługodawcy – biuro@silverunicorns.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38, o której mowa powyżej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie z przytoczonym przepisem, prawo odstąpienia nie przysługuje także z uwagi na zindywidualizowany charakter produktu, który jest dopasowany do potrzeb konsumenta i stworzony zgodnie z jego zaleceniami.

§ IX.Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.
 2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:
  • ich indywidualnej kontroli
  • ich sprostowania i uzupełnienia
  • ich usunięcia
  • ograniczenia ich przetwarzania
  • ich przeniesienia
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3.  Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Użytkownika – w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.
 5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, w zakresie związanym z realizacją usługi:
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym – Tpay.
  • w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, których zamówienia będą przygotowywane przez pracowników i współpracowników SILVER UNICORNS  – wewnętrzny system operacyjny Bitrix, Inc., 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 United States.
  • w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, których zamówienia będą wymagały kooperacji grupy pracowników i współpracowników SILVER UNICORNS – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 6. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:
  • pisemnie na adres: UL. BOROWIKOWA 3 / 8, 81-080 GDYNIA
  • w formie elektronicznej na adres: biuro@silverunicorns.pl

§ X. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. W przypadku sporów sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.