Przetwarzanie dane osobowych realizujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Właścicielem platformy silverunicorns.pl jest SILVER UNICORNS SP Z O.O. zarejestrowana pod adresem UL. BOROWIKOWA 3 / 8, 81-080 GDYNIA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS; KRS: 0000983637, NIP:9581726268, , adres e-mail: biuro@silverunicorns.pl (dalej: Usługodawca).

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem.  Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są w punkcie IV). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Administrator  będzie gromadził i przetwarzał następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Dane firmowe: nazwa, adres, NIP, REGON, KRS
 • adres e-mail
 • nr telefonu

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Udzielania odpowiedzi na pytania/zapytania ofertowe/newsletter

Zakres danych:W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub w e-mailu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług lub produktów, dane zawarte w dokumentach załączonych.

Podstawa prawna:nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami.

Zawarcie umowy i dokumenty rozliczeniowe

Rodzaje dokumentów:umowa/zamówienie/faktura

Zakres danych: przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym,  e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, NIP, REGON, KRS i dane, które dobrowolnie nam podajesz w treści zapytania

Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Administrator w wyjątkowych przypadkach przekaże dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do Twoich praw należą:

 • dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii: Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.
 • sprostowania danych: Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe
 • usunięcia danych: Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i ograniczenia przetwarzania:  Masz ma prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych.
 • przenoszenia danych: Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@sprzedajfirme.com, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.

7. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.